استعلام گارانتی

گارانتی ویژه

گارانتی دیجیتالز

گارانتی ویژه نرم افزاری

مخصوص محصولات نرم افزار ی میباشد که در پنچ گروه طبقه بندی شده است.

www.ِDigitalls.ir

گارانتی برنزی

گارانتی دیجیتالز

گارانتی برنزی

مخصوص محصولات سخت افزار ی میباشد که در پنچ گروه طبقه بندی شده است.

www.ِDigitalls.ir

گارانتی نقره ای

گارانتی دیجیتالز

گارانتی نقره ای

مخصوص محصولات سخت افزار ی میباشد که در پنچ گروه طبقه بندی شده است.

www.ِDigitalls.ir

گارانتی طلایی

گارانتی دیجیتالز

گارانتی طلایی

مخصوص محصولات سخت افزار ی میباشد که در پنچ گروه طبقه بندی شده است.

www.ِDigitalls.ir

گارانتی الماس

گارانتی دیجیتالز

گارانتی الماس 

مخصوص محصولات سخت افزار ی میباشد که در پنچ گروه طبقه بندی شده است.

www.Digitalls.ir

مدت زمان گارانتی :

  1. گارانتی ویژه : مدت زمان این ضمانت از یک ماه تا یک سال بسته به شرایط کالای نرم افزاری متغییر میباشد
  1. گارانتی با یک ستاره ” * ” :مدت زمان این ضمانت از یک تا 30 روز میباشد
  1. گارانتی با دو ستاره ” ** ” :مدت زمان این ضمانت از یک ماه تا 3 ماه میباشد
  1. گارانتی با سه ستاره ” *** ” :مدت زمان این ضمانت از سه ماه تا یک سال میباشد
  1. گارانتی با یک ستاره ” **** ” :مدت زمان این ضمانت از یک سال تا پنچ سال میباشد
  1. گارانتی با پنچ ستاره ” ***** ” :مدت زمان این ضمانت مادام العمر میباشد